Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Co warto wiedzieć o rejestracji znaku towarowego

Zagadnienia prawne

Rejestracja znaku towarowego może niekiedy rodzić wśród przedsiębiorców pewne problemy. W tym artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania związane ze skutecznym zastrzeżeniem znaku towarowego.

Czy rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym jest niezbędna, by był on chroniony?

rejestracja znaku towarowego

Każdy znak towarowy nawet niezastrzeżony w UP, objęty jest pewną ochroną prawną. Gwarantuje to między innymi Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów czy kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, by podlegać podstawowej ochronie prawnej znaku towarowego. W praktyce jednak, droga do egzekwowania swoich praw w przypadku niezarejestrowanego znaku towarowego jest bardzo żmudna, długa i może pochłonąć duże sumy pieniężne. Zastrzeżenie znaku towarowego gwarantuje, że inne podmioty nie będą miały żadnego prawa do naruszania chronionego znaku, a w razie potrzeby znacznie łatwiej nam będzie udaremnić nieuczciwe działania konkurencji.  

Rejestracja w CEIDG lub KRS a konieczność rejestracji nazwy firmy jako znaku towarowego

Każda firma musi być zarejestrowana w odpowiedniej ewidencji. Rejestracji spółek handlowych należy dokonywać w odpowiednim sądzie gospodarczym. Przedsiębiorstwa otrzymują właściwy numer identyfikacyjny i zostają wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednoosobowa działalność gospodarcza i przedsiębiorcy wchodzący w skład spółek cywilnych z kolei rejestrowane są we właściwym Urzędzie Gminy. Po uzyskaniu identyfikatora wszystkie dane przedsiębiorstwa widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja nazwy w CEIDG  lub KRS nie zapewnia żadnej dodatkowej ochrony znakom towarowym, które są w Twoim posiadaniu i nie powstrzymuje skutecznie konkurencji przed używaniem Twojego znaku lub zarejestrowaniem go w UP.

Instytucje ewidencjonujące, nie zarejestrują nazwy firmy identycznej z już wcześniej zarejestrowaną, jednak wystarczy, że konkurencyjny podmiot delikatnie zmieni brzmienie oznaczenia i rejestracja może być skuteczna. Aby otrzymać taką ochronę musisz zgłosić wybrane oznaczenie do Instytucji rejestrującej, właściwej ze względu na rodzaj zastrzeżonego znaku towarowego. 

Gdzie zarejestrować znak towarowy?

Jeżeli prowadzisz biznes w Polsce, masz możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Istnieje również możliwość otrzymania ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej i wówczas odpowiednie dokumenty składać należy do EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w Alicante - Hiszpania. Trzecią - najszerszą ochroną o jaką możemy się ubiegać jest zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego, którego dokonuje się w WIPO (Światowa Organizacja  Własności Intelektualnej) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria). Każda z wymienionych instytucji pozwala na dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularzy online. Nie ma więc konieczności osobistego stawiennictwa w Hiszpanii czy Szwajcarii.

Co można zarejestrować jako znak towarowy?

Jako znak towarowy można zarejestrować każde oznaczenie spełniające wymogi prawne obowiązujące w kraju urzędu patentowego, w którym zgłaszamy znak. W większości miejsc na świecie obowiązują na szczęście przepisy zbliżone do siebie, w niektórych aspektach takie same. Co więc może być znakiem towarowym?

Rejestracji jako znak towarowy mogą podlegać słowa, wzory graficzne, piosenki w formie zapisów nutowych, slogany a niekiedy nawet kształty, kolory i zapachy.

Dokładną definicję znaku towarowego zawiera ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej. 

„Art.120

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy”.

Wymóg przedstawienie znaku towarowego w formie graficznej został zniesiony jeżeli chodzi o znaki towarowe Unii Europesjskiej. Oznacza to, że znaki towarowe mogą być przedstawiane w dowolnej stosownej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, kompletny, łatwo dostępny, czytelny, trwały i obiektywny. Takie rozwiązanie ułatwi zgłaszanie niekonwencjonalnych znaków, takich jak znaki holograficzne lub przestrzenne .

Więcej o rodzajach znaków towarowych dowiesz się tutaj.

Jak długo trwa proces rejestracyjny?

Czas trwania procesu rejestracyjnego zależy od kilku czynników. W każdym przypadku czas procedury  różnych znaków może się znacznie różnić. Wszystko zależy od oznaczenia (skomplikowania), czasu badania jego poprawności, tego czy nikt nie zgłosi sprzeciwu i uwag. W razie błędów merytorycznych możemy zostać poproszeni o naniesienie poprawek lub uzupełnień, co również przekłada się na długość rejestracji.

Średni czas, jaki może zająć proces rejestracji znaku towarowego wynosi w UPRP – ok. 6 miesięcy, w EUIPO – ok. 6-7 miesięcy zaś w WIPO może trwać 3 lata.

Czy każdą nazwę można zastrzec jako znak towarowy?

Aby dane oznaczenie otrzymało ochronę prawną znaku towarowego musi spełniać pewne warunki, narzucone przez prawo. Po pierwsze, znak towarowy musi mieć wystarczającą zdolność odróżniającą. Nie może przypominać oznaczenia innego podmiotu działającego na tym samym rynku. Nie może być również zbyt ogólne (nie zarejestruje się nazwy produktu jakim jest baton, pod nazwą „Baton” ponieważ jest pojęciem określającym kategorię słodyczy, których jest bezmiar na rynku). Zastrzeżony znak towarowy nie może być sprzeczny z porządkiem publicznym, nie może też naruszać dobrych obyczajów, to znaczy obrażać innych, promować mowy nienawiści oraz prowokować do niedozwolonych zachowań. Ergo, nie każdą nazwę można zastrzec.

Czy rejestracja znaku na jedną klasę produktów chroni przed rejestracją identycznego znaku na inną klasę, przez inny podmiot?

Rejestrując znak towarowy na jedną z klas towarów lub usług należy liczyć się z tym, że ochrona będzie dotyczyła jedynie wybranych klas. To oznacza, ze inny podmiot może zastrzec ten sam znak pod innymi klasami produktów/usług.

Przy rejestracji znaku towarowego należy więc pamiętać, by w zgłoszeniu zaznaczyć tyle klas produktów, ile potrzebujemy lub istnieje szansa, że będziemy potrzebować, jeśli firma rozszerzy w przyszłości działalność. 

Więcej o klasyfikacji towarów i usług dowiesz się tutaj.

Czy możliwe jest rozszerzenie zakresu już zarejestrowanego znaku o kolejne klasy?

Nie jest możliwe dokonanie zmian klas zarejestrowanego już znaku towarowego. Aby uzyskać ochronę na dodatkowe klasy towarowe musimy od nowa zgłaszać wniosek o nadanie ochronnego prawa na znak towarowy. Wybierając odpowiednie klasy z klasyfikacji nicejskiej, należy się dobrze zastanowić nad tym, co będzie oferowane w ramach danego znaku towarowego. Zbyt wąskie ujęcie klas nie da nam prawa do korzystania ze znaku na cały asortyment, zaś zbyt szerokie ujęcie grozić może w przyszłości wygaszeniem prawa ochronnego ze względu na nieużywanie znaku w całym zakresie obejmowania przez okres pow. 5 lat.

Co ciekawe, w przypadku udzielania prawa do korzystania z zastrzeżonego prawa ochronnego innym podmiotom (np. w formie licencji), możliwe jest udzielenie go, jedynie w odniesieniu do wybranych klas towarowych.

Czy można sprzedać zarejestrowany znak towarowy?

Sprzedaż jest możliwa, jednak zaznaczyć należy, że nie dochodzi tu do sprzedaży samego znaku towarowego, ponieważ w przypadku rejestracji nie obejmujemy nad nim władztwa, a więc nie jest on naszą własnością. Dzięki zastrzeżeniu znaku towarowego uzyskujemy jedynie prawo do korzystania z danego oznaczenia przez określony czas, który może ulec przedłużeniu. Prawo to możemy sprzedać, przekazać w formie darowizny lub wydać płatną licencję. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy dochodzi do zbycia prawa do znaku towarowego, niebędącego zintegrowaną częścią przedsiębiorstwa, ani jego składnikiem, to transakcja taka będzie obciążona podatkiem VAT. Pozostając przy tematyce pieniędzy, warto przytoczyć jeszcze jedną zaletę związaną z posiadaniem zarejestrowanego znaku towarowego. Ochronne prawo na znak towarowy ma wymierną wartość, jako składnik majątku firmy. Składnik ten – podobnie jak inne aktywa – można amortyzować.

Zasady używania oznaczeń ™ (trade mark) oraz ® (registred trade mark)

znaki ochronne tm i r

Oznaczenie ™ jest całkowicie legalne dla każdego właściciela marki. Używanie tego oznaczenia nie wymaga żadnych dodatkowych wymogów formalnych. Tym samym dodanie tego symbolu na końcu oznaczenia nie nadaje żadnej, szczególnej ochrony znakowi towarowemu.

W przypadku oznaczenia ® mamy obowiązek dopełnienia wymogów prawnych regulowanych przez prawo własności przemysłowej oraz regulaminy poszczególnych urzędów rejestrujących znaki towarowe. 

Oba symbole umieszcza się na ogół po prawej stronie znaku towarowego, wyraźnie mniejszą czcionką, w indeksie górnym.

Oznaczenie ™ można stosować w przypadku każdego znaku towarowego, nawet jeśli nie został on zarejestrowany w odpowiedniej instytucji. Symbol ® oznacza zarejestrowany znak towarowy i upoważnieni do jego używania są jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy uzyskali certyfikat nadający ochronne prawo użytkowania danego znaku towarowego.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Jak zastrzec nazwę firmy Rejestracja znaków towarowych w UE Znaki towarowe - klasyfikacja towarów i usług Domena internetowa a znak towarowy Jak chronić własną markę - znaki towarowe Nazwa dla firmy a przepisy prawa

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Marcin Setlak Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 4 dodać 6

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook