Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Co warto wiedzieć o rejestracji znaku towarowego

Zagadnienia prawne

Rejestracja znaku towarowego może niekiedy rodzić wśród przedsiębiorców pewne problemy. W tym artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania związane ze skutecznym zastrzeżeniem znaku towarowego.

Czy rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym jest niezbędna, by był on chroniony?

rejestracja znaku towarowego

Każdy znak towarowy nawet niezastrzeżony w UP, objęty jest pewną ochroną prawną. Gwarantuje to między innymi Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów czy kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, by podlegać podstawowej ochronie prawnej znaku towarowego. W praktyce jednak, droga do egzekwowania swoich praw w przypadku niezarejestrowanego znaku towarowego jest bardzo żmudna, długa i może pochłonąć duże sumy pieniężne. Zastrzeżenie znaku towarowego gwarantuje, że inne podmioty nie będą miały żadnego prawa do naruszania chronionego znaku, a w razie potrzeby znacznie łatwiej nam będzie udaremnić nieuczciwe działania konkurencji.  

Rejestracja w CEIDG lub KRS a konieczność rejestracji nazwy firmy jako znaku towarowego

Każda firma musi być zarejestrowana w odpowiedniej ewidencji. Rejestracji spółek handlowych należy dokonywać w odpowiednim sądzie gospodarczym. Przedsiębiorstwa otrzymują właściwy numer identyfikacyjny i zostają wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednoosobowa działalność gospodarcza i przedsiębiorcy wchodzący w skład spółek cywilnych z kolei rejestrowane są we właściwym Urzędzie Gminy. Po uzyskaniu identyfikatora wszystkie dane przedsiębiorstwa widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja nazwy w CEIDG  lub KRS nie zapewnia żadnej dodatkowej ochrony znakom towarowym, które są w Twoim posiadaniu i nie powstrzymuje skutecznie konkurencji przed używaniem Twojego znaku lub zarejestrowaniem go w UP.

Instytucje ewidencjonujące, nie zarejestrują nazwy firmy identycznej z już wcześniej zarejestrowaną, jednak wystarczy, że konkurencyjny podmiot delikatnie zmieni brzmienie oznaczenia i rejestracja może być skuteczna. Aby otrzymać taką ochronę musisz zgłosić wybrane oznaczenie do Instytucji rejestrującej, właściwej ze względu na rodzaj zastrzeżonego znaku towarowego. 

Gdzie zarejestrować znak towarowy?

Jeżeli prowadzisz biznes w Polsce, masz możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Istnieje również możliwość otrzymania ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej i wówczas odpowiednie dokumenty składać należy do EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w Alicante - Hiszpania. Trzecią - najszerszą ochroną o jaką możemy się ubiegać jest zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego, którego dokonuje się w WIPO (Światowa Organizacja  Własności Intelektualnej) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria). Każda z wymienionych instytucji pozwala na dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularzy online. Nie ma więc konieczności osobistego stawiennictwa w Hiszpanii czy Szwajcarii.

Co można zarejestrować jako znak towarowy?

Jako znak towarowy można zarejestrować każde oznaczenie spełniające wymogi prawne obowiązujące w kraju urzędu patentowego, w którym zgłaszamy znak. W większości miejsc na świecie obowiązują na szczęście przepisy zbliżone do siebie, w niektórych aspektach takie same. Co więc może być znakiem towarowym?

Rejestracji jako znak towarowy mogą podlegać słowa, wzory graficzne, piosenki w formie zapisów nutowych, slogany a niekiedy nawet kształty, kolory i zapachy.

Dokładną definicję znaku towarowego zawiera ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej. 

„Art.120

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy”.

Wymóg przedstawienie znaku towarowego w formie graficznej został zniesiony jeżeli chodzi o znaki towarowe Unii Europesjskiej. Oznacza to, że znaki towarowe mogą być przedstawiane w dowolnej stosownej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, kompletny, łatwo dostępny, czytelny, trwały i obiektywny. Takie rozwiązanie ułatwi zgłaszanie niekonwencjonalnych znaków, takich jak znaki holograficzne lub przestrzenne .

Więcej o rodzajach znaków towarowych dowiesz się tutaj.

Jak długo trwa proces rejestracyjny?

Czas trwania procesu rejestracyjnego zależy od kilku czynników. W każdym przypadku czas procedury  różnych znaków może się znacznie różnić. Wszystko zależy od oznaczenia (skomplikowania), czasu badania jego poprawności, tego czy nikt nie zgłosi sprzeciwu i uwag. W razie błędów merytorycznych możemy zostać poproszeni o naniesienie poprawek lub uzupełnień, co również przekłada się na długość rejestracji.

Średni czas, jaki może zająć proces rejestracji znaku towarowego wynosi w UPRP – ok. 6 miesięcy, w EUIPO – ok. 6-7 miesięcy zaś w WIPO może trwać 3 lata.

Czy każdą nazwę można zastrzec jako znak towarowy?

Aby dane oznaczenie otrzymało ochronę prawną znaku towarowego musi spełniać pewne warunki, narzucone przez prawo. Po pierwsze, znak towarowy musi mieć wystarczającą zdolność odróżniającą. Nie może przypominać oznaczenia innego podmiotu działającego na tym samym rynku. Nie może być również zbyt ogólne (nie zarejestruje się nazwy produktu jakim jest baton, pod nazwą „Baton” ponieważ jest pojęciem określającym kategorię słodyczy, których jest bezmiar na rynku). Zastrzeżony znak towarowy nie może być sprzeczny z porządkiem publicznym, nie może też naruszać dobrych obyczajów, to znaczy obrażać innych, promować mowy nienawiści oraz prowokować do niedozwolonych zachowań. Ergo, nie każdą nazwę można zastrzec.

Czy rejestracja znaku na jedną klasę produktów chroni przed rejestracją identycznego znaku na inną klasę, przez inny podmiot?

Rejestrując znak towarowy na jedną z klas towarów lub usług należy liczyć się z tym, że ochrona będzie dotyczyła jedynie wybranych klas. To oznacza, ze inny podmiot może zastrzec ten sam znak pod innymi klasami produktów/usług.

Przy rejestracji znaku towarowego należy więc pamiętać, by w zgłoszeniu zaznaczyć tyle klas produktów, ile potrzebujemy lub istnieje szansa, że będziemy potrzebować, jeśli firma rozszerzy w przyszłości działalność. 

Więcej o klasyfikacji towarów i usług dowiesz się tutaj.

Czy możliwe jest rozszerzenie zakresu już zarejestrowanego znaku o kolejne klasy?

Nie jest możliwe dokonanie zmian klas zarejestrowanego już znaku towarowego. Aby uzyskać ochronę na dodatkowe klasy towarowe musimy od nowa zgłaszać wniosek o nadanie ochronnego prawa na znak towarowy. Wybierając odpowiednie klasy z klasyfikacji nicejskiej, należy się dobrze zastanowić nad tym, co będzie oferowane w ramach danego znaku towarowego. Zbyt wąskie ujęcie klas nie da nam prawa do korzystania ze znaku na cały asortyment, zaś zbyt szerokie ujęcie grozić może w przyszłości wygaszeniem prawa ochronnego ze względu na nieużywanie znaku w całym zakresie obejmowania przez okres pow. 5 lat.

Co ciekawe, w przypadku udzielania prawa do korzystania z zastrzeżonego prawa ochronnego innym podmiotom (np. w formie licencji), możliwe jest udzielenie go, jedynie w odniesieniu do wybranych klas towarowych.

Czy można sprzedać zarejestrowany znak towarowy?

Sprzedaż jest możliwa, jednak zaznaczyć należy, że nie dochodzi tu do sprzedaży samego znaku towarowego, ponieważ w przypadku rejestracji nie obejmujemy nad nim władztwa, a więc nie jest on naszą własnością. Dzięki zastrzeżeniu znaku towarowego uzyskujemy jedynie prawo do korzystania z danego oznaczenia przez określony czas, który może ulec przedłużeniu. Prawo to możemy sprzedać, przekazać w formie darowizny lub wydać płatną licencję. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy dochodzi do zbycia prawa do znaku towarowego, niebędącego zintegrowaną częścią przedsiębiorstwa, ani jego składnikiem, to transakcja taka będzie obciążona podatkiem VAT. Pozostając przy tematyce pieniędzy, warto przytoczyć jeszcze jedną zaletę związaną z posiadaniem zarejestrowanego znaku towarowego. Ochronne prawo na znak towarowy ma wymierną wartość, jako składnik majątku firmy. Składnik ten – podobnie jak inne aktywa – można amortyzować.

Zasady używania oznaczeń ™ (trade mark) oraz ® (registred trade mark)

znaki ochronne tm i r

Oznaczenie ™ jest całkowicie legalne dla każdego właściciela marki. Używanie tego oznaczenia nie wymaga żadnych dodatkowych wymogów formalnych. Tym samym dodanie tego symbolu na końcu oznaczenia nie nadaje żadnej, szczególnej ochrony znakowi towarowemu.

W przypadku oznaczenia ® mamy obowiązek dopełnienia wymogów prawnych regulowanych przez prawo własności przemysłowej oraz regulaminy poszczególnych urzędów rejestrujących znaki towarowe. 

Oba symbole umieszcza się na ogół po prawej stronie znaku towarowego, wyraźnie mniejszą czcionką, w indeksie górnym.

Oznaczenie ™ można stosować w przypadku każdego znaku towarowego, nawet jeśli nie został on zarejestrowany w odpowiedniej instytucji. Symbol ® oznacza zarejestrowany znak towarowy i upoważnieni do jego używania są jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy uzyskali certyfikat nadający ochronne prawo użytkowania danego znaku towarowego.

 

Często zadawane pytania 

Czy muszę zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym?

Nie ma obowiązku rejestracji znaku towarowego. I to od Ciebie zależy czy będziesz się starał o zastrzeżenie swojej nazwy w odpowiednim Urzędzie Patentowym. Możesz podjąć ryzyko i tego nie robić. Tylko tu nasuwa się pytanie czy warto ryzykować swoją markę, licząc na fart, żę ktoś przed Tobą tego nie zrobi. Posiadając prawo ochronne na znak otrzymujesz narzędzia prawne, które pozwolą Ci szybko reagować na naruszenia przez nieuczciwe podmioty jak również skutecznie egzekwować swoje prawa na drodzę sądowej lub komorniczej. Oczywiście korzyści zastrzeżenie znaku towarowego jest wiele więcej, jeżeli chcesz się o nich dowiedzieć kliknij tutaj

Co można zarejestrować jako znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, którego zadaniem jest odróżnienie towaru lub usługi jednego przedsiębiorcy od drugiego. To właśnie znak towarowy jest wizytówką Twojej firmy i dzięki ciekawej i atrakcyjnej nazwie zostaje zapamiętywany i często wybieranym przez Twojego klienta. Wyróżniamy wiele rodzajów znaków. Najbardziej popularnymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne. Ale znakami może być zapach, dźwięki czy kolory. Więcej na temat znaku towarowego dowiesz się naszym artykule

Ile trwa rejestracja znaku towarowego? 

Czas trwania rejestracji znaku towarowego jest uzależniony od urzędu patentowego do jakiego się zgłosisz oraz od przeszkód, na które możesz natrafić podczas trwania procesu rejestracyjnego. Modelowa rejestracja nazwy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej trwa ok  6-7 miesięcy, a rejestracja europejskiego znaku może potrwać nawet krócej. Niestety w każdym z tych przypadków proces ten może zostać przedłużony jeżeli nastąpi postępowanie sprzeciwowe, które jest rezultatem wniesienia sprzeciwu przez osobę, która uważa że rejestracja Twojego znaku narusza jego prawa. Wówczas cały proces może zostać wydłużona nawet do 2 lat. Więcej informacji na temat procedury rejestracji znaku towarowego znajdziesz czytając artykuł

Jak mogę rozszerzyć klasyfikację towaru lub usługi?

Rejestrując znak towarowy należy wiedzieć co dokładnie będziesz robić i w jakich klasach klasyfikacji nicejskiej będzie działać Twoja firma. Jest to o tyle ważne, że po złożeniu wniosku do Urzędu Patentowego nie można rozszerzyć klasyfikacji o kolejne kategorie. Jeżeli jednak zdecydujesz się na rozszerzenie działalności o kolejne klasy będziesz musiał dokonać ponownej rejestracji znaku.   

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook