Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Rozstrzyganie sporów o domeny inernetowe

Zagadnienia prawne

Ktoś zarejestrował "Twoją" domenę internetową? Dowiedz się jakie masz możliwości aby o nią walczyć

Właściwymi sądami do rozpatrywania sporów o naruszenia związane z domenami są sądy powszechne oraz sądy polubowne.

Na terytorium Polski działają dwa sądy polubowne, które rozpoznają spory związane z domenami internetowymi: Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 

nazwy domen internetowych

Zakres uprawnień sądów polubownych ogranicza się co do zasady do ustalenia czy w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl” doszło do naruszenia praw określonego podmiotu. Sądy powszechne mogą dodatkowo zasądzić odszkodowanie oraz orzec o roszczeniach wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Egzekwowanie orzeczeń sądów

Domeny rejestrowane są w Polsce przez NASK i to ta instytucja jest podmiotem właściwym do wykonania postanowień sądów.

Zgodnie z regulaminem akceptowanym podczas rejestracji domen, jeśli wobec danej domeny sąd polubowny lub powszechny stwierdzi naruszenie przez abonenta praw osoby trzeciej, stanowi to podstawę do wypowiedzenia przez NASK umowy z tym abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Po wypowiedzeniu umowy przez NASK dotychczasowemu użytkownikowi, uprawniony ma prawo zawrzeć z NASK umowę o utrzymanie nazwy spornej domeny.

Jak to działa w praktyce

Zanim zaprezentujeny przykład jednego ze sporów, warto podkreślić, że każdy przypadek zgłoszenia naruszenia przez stronę uznającą się za poszkodowaną jest inny, a fakt istnienia znaku towarowego nie wyłącza zupełnie możliwości korzystania z danej domeny.

spory o nazwy domen

Jako przykład posłużyć może sprawa dwóch podmiotów działających na rynku optycznym. Jeden z nich, prowadzący działalność gospodarczą pod inną nazwą zarejestrował domenę twojesoczewki.pl. Drugi, w późniejszym terminie zarejestrował domenę twojesoczewki.com.pl oraz dodatkowo słowno-graficzny znak towarowy „twoje soczewki” w Urzędzie Patentowym. Wystąpił również z powództwrm o zaprzestanie korzystania z domeny przez pierwszy podmiot.

Sąd Polubowny rozpatrujący sprawę odrzucił powództwo argumentując m.in. że: rejestracja domeny nastąpiła przed zgłoszeniem znaku towarowego przez powoda, posiadany przez niego znak towarowy zawiera w sobie określenia generyczne (ogólne), wskazujące na rodzaj produktu, a strona internetowa i stosowany znak graficzny pozwanego są na tyle odmienne, że nie dochodzi do wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów.

Z uwagi na zakres uzyskanej ochrony przez powoda (znak słowno-graficzny), Sąd Polubowny dokonał zawężonego porównania stosowanych znaków, biorąc pod uwagę m.in. graficzną formą nazwy. Ocenił również intencję, jaką kierował się pozwany w chwili rejestracji domeny jak również wziął pod uwagę fakt, że domena była zarejestrowana przez niego wcześniej. Nie doszło więc do sytuacji celowego działania kradzieży wizerunku. Jak widać więc z powyższego przykładu, nie zawsze posiadanie prawa do znaku towarowego oznacza automatyczną utratę praw do domeny internetowej, choć najczęściej tak właśnie się dzieje.

Dobra nazwa to połowa sukcesu. Dobra domena w posiadaniu to kolejny atut dla pomysłodawcy. Pamiętać jednak należy, że prawa do nazwy oraz domena internetowa mają charakter komplementarny. Brak posiadania którejkolwiek z nich narażać będzie na ryzyko nieuczciwej konkurencji i trudne do oszacowania koszty w przyszłości.

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook