Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jaką nazwę firmy można zastrzec?

Zagadnienia prawne

Z powodu ogromnego znaczenia nazwy firmy, każdy przyszłościowo myślący przedsiębiorca powinien zastanowić się, jak ją odpowiednio chronić. Poprzez zastrzeżenie nazwy firmy pozbawia się pozostałe podmioty prawa do używania danego oznaczenia, a w razie naruszenia tego zakazu można skutecznie domagać się zaniechania naruszeń, a także wypłacenia odszkodowania. Ponadto, rejestracja nazwy firmy zwiększa wartość materialną przedsiębiorstwa, jak i poziom zaufania klientów do marki.

zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

Oryginalność nazwy firmy

Znaki towarowe, takie jak zastrzeżona nazwa firmy, logo, grafiki na opakowaniach towarów mają przede wszystkim służyć do odróżniania produktów jednego przedsiębiorstwa, od produktów innego przedsiębiorstwa. Muszą więc mieć zdolność odróżniającą, czyli różnić się między sobą na tyle, by nie mylić konsumentów swoim podobieństwem. Korzystając z oznaczeń nieposiadających wystarczającej zdolności odróżniającej, trzeba liczyć się z tym, że pozostali przedsiębiorcy również będą mogli posługiwać się podobnymi oznaczeniami. Przed zgłoszeniem nazwy firmy do rejestracji, dobrze jest zlecić prawnikowi lub rzecznikowi patentowemu przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej znaku towarowego, podczas którego sprawdzone zostanie, czy nowe oznaczenie nie koliduje z żadnym innym oznaczeniem słownym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.


Prawa osób trzecich

Zarejestrować można przede wszystkim taką nazwę, która nie narusza cudzych praw. Fakt, że nazwa firmy spełnia wymogi formalne rejestracji, będzie bez znaczenia, jeśli przy najbliższej okazji pełnomocnik innego przedsiębiorstwa korzystając z przysługującego prawa do podobnego oznaczenia (czy to nazwy firmy, czy też logo) zgłosi sprzeciw rejestracji lub złoży wniosek o unieważnienie nowego prawa na nasze oznaczenie. Chcąc zarejestrować nazwę firmy, należy wziąć jednak pod uwagę nie tylko majątkowe prawa osób trzecich, wynikające z rejestracji znaku, ale także prawa osobiste. Posługiwanie się cudzym nazwiskiem jako elementem nazwy firmy, stanowić najprawdopodobniej będzie nie tylko przejaw nieuczciwej konkurencji, ale także naruszenie prawa, za które grozi odpowiedzialność cywilna.


Inne wymogi zastrzeżenia nazwy firmy jako znaku towarowego


zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

Ustawa o własności przemysłowej wprowadza ponadto szereg innych ograniczeń. Niemożliwym jest zarejestrowanie nazwy firmy składającej się wyłącznie z elementów służących do wskazania w obrocie rodzaju produktów (nie uda się zarejestrować nazwy „Ciastka” dla firmy produkującej słodycze) ani jakości (nie zostanie udzielone prawo ochronne dla znaku towarowego na oznaczenia takie jak „Najlepsze”, czy „Wyśmienite”). Analogicznie, nie można zastrzec nazwy firmy, która składa się wyłącznie z elementów oznaczających wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcje lub przydatność. Kilka kolejnych obostrzeń można napotkać, chcąc zarejestrować nazwę firmy wskazującą pochodzenie towaru, zwłaszcza gdy nazwa będzie używana dla oznaczania alkoholi. Bardzo ważnym jest także, by nazwa firmy nie wprowadzała konsumentów w błąd oraz była zgodna z dobrymi obyczajami. Przede wszystkim Urząd Patentowy odmówić może rejestracji nazwy, która zawiera wulgaryzmy, bluźnierstwa, hasła nawołujące do popełnienia czynów zabronionych lub o charakterze rasistowskim, a także nie udzieli prawa ochronnego na taką nazwę, która spowoduje u klienta błędne przekonanie o pochodzeniu towaru lub usługi. Pomimo tego, że prawo ochronne na nazwę firmy było udzielone, może zostać następnie unieważnione, jeśli w postępowaniu spornym strona wykaże, że znak został zarejestrowany w złej wierze, czyli gdy zgłaszający powinien wiedzieć, że prawo mu nie przysługuje, ale mimo to dokonał zgłoszenia. Najczęściej spotykanymi przejawami złej wiary są sytuacje, gdy przedsiębiorca rejestruje nazwę firmy w celu uniemożliwienia konkurentom używania ich oznaczeń (wykorzystanie faktu, że przedsiębiorca nie zastrzegł nazwy swojej firmy), lub w celu zarobienia na sprzedaży, lub udzieleniu licencji działającym na rynku konkurentom posługującym się danym oznaczeniem.


Odpowiadając na pytanie, jaką nazwę firmy można zastrzec jako znak towarowy, należy zaznaczyć, że musi mieć ona charakter odróżniający (fantazyjny) i nie stać w sprzeczności z cudzymi prawami (zarówno materialnymi, jak i osobistymi), nie może wprowadzać klientów w błąd, a także nie może być w żaden sposób sprzeczna z dobrymi obyczajami. Jeśli udało się znaleźć oryginalną nazwę firmy, która spełnia wszystkie wymogi stawiane przez prawo, warto ponieść pewne koszty i zastrzec nazwę firmy jako znak towarowy.

 

Często zadawane pytania

Czy każdą nazwę firmy można zastrzec w Urzędzie Patentowym?

Aby można było zastrzec nazwę firmy, musi ona spełniać pewne wymogi formalne i prawne. Znak towarowy powinien posiadać zdolność odróżniającą, być oryginalny i abstrakcyjny. Nie należy zapominać o tym, że podczas tworzenia nazwy należy unikać bezwzględnych przesłanek, które są powodem do odmowy rejestracji znaku towarowego. Do nich należą min. opisowość i rodzajowość nazwy jak również używanie oznaczeń narodowych i organizacji międzynarodowych. Znak towarowy nie powinien wprowadzać w błąd odbiorcę. Podczas tworzenie oznaczenie nie należy stosować wyrazów potocznych i zwyczajowo przyjętych. Warto dodać, że w trakcie wybierania nazwy Twojej firmy sprawdź koniecznie czy jest wolna w danej branży. Brak poprawnej weryfikacji pod kątem bezwzględnych i względnych przesłanek może przysporzyć Ci wielu kłopotów prawnych i finansowych. Jeżeli nie jesteś pewien czy zrobiłeś wszystko dobrze podczas przygotowania znaku towarowego do zastrzeżenia skontaktuj się z skontaktuj się z nami.  

Jak przygotować nazwę firmy do rejestracji w Urzędzie Patentowym. 

Przygotowanie znaku towarowego do rejestracja jest ważnym jak nie najważniejszym elementem całego procesu rejestracyjnego. Już na początku tworzenia nazwy należy dokładnie zbadać twoje otoczenie branżowe, konkurencję, sprawdzić jakie potrzeby ma Twój potencjalny klient i wymyślić taką nazwę, która będzie spełniała wszystkie wymogi formalne i prawne. Aby wymyślić chwytliwą i oryginalną nazwę należy dokonać wstępnej analizy znaku, która wykonana poprawnie zapewni nie tylko stworzenia atrakcyjnego znaku ale również spełniającego wszystkie wymogi rejestracyjne. 

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook