Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
504 056 480
powrót

Rozstrzyganie sporów o domeny inernetowe

Zagadnienia prawne

Ktoś zarejestrował "Twoją" domenę internetową? Dowiedz się jakie masz możliwości aby o nią walczyć

Właściwymi sądami do rozpatrywania sporów o naruszenia związane z domenami są sądy powszechne oraz sądy polubowne.

Na terytorium Polski działają dwa sądy polubowne, które rozpoznają spory związane z domenami internetowymi: Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 

nazwy domen internetowych

Zakres uprawnień sądów polubownych ogranicza się co do zasady do ustalenia czy w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl” doszło do naruszenia praw określonego podmiotu. Sądy powszechne mogą dodatkowo zasądzić odszkodowanie oraz orzec o roszczeniach wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Egzekwowanie orzeczeń sądów

Domeny rejestrowane są w Polsce przez NASK i to ta instytucja jest podmiotem właściwym do wykonania postanowień sądów.

Zgodnie z regulaminem akceptowanym podczas rejestracji domen, jeśli wobec danej domeny sąd polubowny lub powszechny stwierdzi naruszenie przez abonenta praw osoby trzeciej, stanowi to podstawę do wypowiedzenia przez NASK umowy z tym abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Po wypowiedzeniu umowy przez NASK dotychczasowemu użytkownikowi, uprawniony ma prawo zawrzeć z NASK umowę o utrzymanie nazwy spornej domeny.

Jak to działa w praktyce

Zanim zaprezentujeny przykład jednego ze sporów, warto podkreślić, że każdy przypadek zgłoszenia naruszenia przez stronę uznającą się za poszkodowaną jest inny, a fakt istnienia znaku towarowego nie wyłącza zupełnie możliwości korzystania z danej domeny.

spory o nazwy domen

Jako przykład posłużyć może sprawa dwóch podmiotów działających na rynku optycznym. Jeden z nich, prowadzący działalność gospodarczą pod inną nazwą zarejestrował domenę twojesoczewki.pl. Drugi, w późniejszym terminie zarejestrował domenę twojesoczewki.com.pl oraz dodatkowo słowno-graficzny znak towarowy „twoje soczewki” w Urzędzie Patentowym. Wystąpił również z powództwrm o zaprzestanie korzystania z domeny przez pierwszy podmiot.

Sąd Polubowny rozpatrujący sprawę odrzucił powództwo argumentując m.in. że: rejestracja domeny nastąpiła przed zgłoszeniem znaku towarowego przez powoda, posiadany przez niego znak towarowy zawiera w sobie określenia generyczne (ogólne), wskazujące na rodzaj produktu, a strona internetowa i stosowany znak graficzny pozwanego są na tyle odmienne, że nie dochodzi do wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów.

Z uwagi na zakres uzyskanej ochrony przez powoda (znak słowno-graficzny), Sąd Polubowny dokonał zawężonego porównania stosowanych znaków, biorąc pod uwagę m.in. graficzną formą nazwy. Ocenił również intencję, jaką kierował się pozwany w chwili rejestracji domeny jak również wziął pod uwagę fakt, że domena była zarejestrowana przez niego wcześniej. Nie doszło więc do sytuacji celowego działania kradzieży wizerunku. Jak widać więc z powyższego przykładu, nie zawsze posiadanie prawa do znaku towarowego oznacza automatyczną utratę praw do domeny internetowej, choć najczęściej tak właśnie się dzieje.

Dobra nazwa to połowa sukcesu. Dobra domena w posiadaniu to kolejny atut dla pomysłodawcy. Pamiętać jednak należy, że prawa do nazwy oraz domena internetowa mają charakter komplementarny. Brak posiadania którejkolwiek z nich narażać będzie na ryzyko nieuczciwej konkurencji i trudne do oszacowania koszty w przyszłości.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Jak zastrzec nazwę firmy Znaki towarowe - klasyfikacja towarów i usług Domena internetowa a znak towarowy Nazwa dla spółki a wybór domeny internetowej Jak chronić własną markę - znaki towarowe

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 504 056 480
Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 2 dodać 4

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
f