Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
504 056 480
powrót

Rozstrzyganie sporów o domeny inernetowe

Zagadnienia prawne

Ktoś zarejestrował "Twoją" domenę internetową? Dowiedz się jakie masz możliwości aby o nią walczyć

Właściwymi sądami do rozpatrywania sporów o naruszenia związane z domenami są sądy powszechne oraz sądy polubowne.

Na terytorium Polski działają dwa sądy polubowne, które rozpoznają spory związane z domenami internetowymi: Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 

nazwy domen internetowych

Zakres uprawnień sądów polubownych ogranicza się co do zasady do ustalenia czy w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „.pl” doszło do naruszenia praw określonego podmiotu. Sądy powszechne mogą dodatkowo zasądzić odszkodowanie oraz orzec o roszczeniach wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Egzekwowanie orzeczeń sądów

Domeny rejestrowane są w Polsce przez NASK i to ta instytucja jest podmiotem właściwym do wykonania postanowień sądów.

Zgodnie z regulaminem akceptowanym podczas rejestracji domen, jeśli wobec danej domeny sąd polubowny lub powszechny stwierdzi naruszenie przez abonenta praw osoby trzeciej, stanowi to podstawę do wypowiedzenia przez NASK umowy z tym abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Po wypowiedzeniu umowy przez NASK dotychczasowemu użytkownikowi, uprawniony ma prawo zawrzeć z NASK umowę o utrzymanie nazwy spornej domeny.

Jak to działa w praktyce

Zanim zaprezentujeny przykład jednego ze sporów, warto podkreślić, że każdy przypadek zgłoszenia naruszenia przez stronę uznającą się za poszkodowaną jest inny, a fakt istnienia znaku towarowego nie wyłącza zupełnie możliwości korzystania z danej domeny.

spory o nazwy domen

Jako przykład posłużyć może sprawa dwóch podmiotów działających na rynku optycznym. Jeden z nich, prowadzący działalność gospodarczą pod inną nazwą zarejestrował domenę twojesoczewki.pl. Drugi, w późniejszym terminie zarejestrował domenę twojesoczewki.com.pl oraz dodatkowo słowno-graficzny znak towarowy „twoje soczewki” w Urzędzie Patentowym. Wystąpił również z powództwrm o zaprzestanie korzystania z domeny przez pierwszy podmiot.

Sąd Polubowny rozpatrujący sprawę odrzucił powództwo argumentując m.in. że: rejestracja domeny nastąpiła przed zgłoszeniem znaku towarowego przez powoda, posiadany przez niego znak towarowy zawiera w sobie określenia generyczne (ogólne), wskazujące na rodzaj produktu, a strona internetowa i stosowany znak graficzny pozwanego są na tyle odmienne, że nie dochodzi do wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów.

Z uwagi na zakres uzyskanej ochrony przez powoda (znak słowno-graficzny), Sąd Polubowny dokonał zawężonego porównania stosowanych znaków, biorąc pod uwagę m.in. graficzną formą nazwy. Ocenił również intencję, jaką kierował się pozwany w chwili rejestracji domeny jak również wziął pod uwagę fakt, że domena była zarejestrowana przez niego wcześniej. Nie doszło więc do sytuacji celowego działania kradzieży wizerunku. Jak widać więc z powyższego przykładu, nie zawsze posiadanie prawa do znaku towarowego oznacza automatyczną utratę praw do domeny internetowej, choć najczęściej tak właśnie się dzieje.

Dobra nazwa to połowa sukcesu. Dobra domena w posiadaniu to kolejny atut dla pomysłodawcy. Pamiętać jednak należy, że prawa do nazwy oraz domena internetowa mają charakter komplementarny. Brak posiadania którejkolwiek z nich narażać będzie na ryzyko nieuczciwej konkurencji i trudne do oszacowania koszty w przyszłości.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Jak zastrzec nazwę firmy Znaki towarowe - klasyfikacja towarów i usług Domena internetowa a znak towarowy Nazwa dla spółki a wybór domeny internetowej Jak chronić własną markę - znaki towarowe

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 9 dodać 0

powrót do góry
f