Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
504 056 480
powrót

Jaką nazwę firmy można zastrzec?

Zagadnienia prawne

Z powodu ogromnego znaczenia nazwy firmy, każdy przyszłościowo myślący przedsiębiorca powinien zastanowić się, jak ją odpowiednio chronić. Poprzez zastrzeżenie nazwy firmy pozbawia się pozostałe podmioty prawa do używania danego oznaczenia, a w razie naruszenia tego zakazu można skutecznie domagać się zaniechania naruszeń, a także wypłacenia odszkodowania. Ponadto, rejestracja nazwy firmy zwiększa wartość materialną przedsiębiorstwa, jak i poziom zaufania klientów do marki.

zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

Oryginalność nazwy firmy

Znaki towarowe, takie jak zastrzeżona nazwa firmy, logo, grafiki na opakowaniach towarów mają przede wszystkim służyć do odróżniania produktów jednego przedsiębiorstwa, od produktów innego przedsiębiorstwa. Muszą więc mieć zdolność odróżniającą, czyli różnić się między sobą na tyle, by nie mylić konsumentów swoim podobieństwem. Korzystając z oznaczeń nieposiadających wystarczającej zdolności odróżniającej, trzeba liczyć się z tym, że pozostali przedsiębiorcy również będą mogli posługiwać się podobnymi oznaczeniami. Przed zgłoszeniem nazwy firmy do rejestracji, dobrze jest zlecić prawnikowi lub rzecznikowi patentowemu przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej znaku towarowego, podczas którego sprawdzone zostanie, czy nowe oznaczenie nie koliduje z żadnym innym oznaczeniem słownym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.


Prawa osób trzecich

Zarejestrować można przede wszystkim taką nazwę, która nie narusza cudzych praw. Fakt, że nazwa firmy spełnia wymogi formalne rejestracji, będzie bez znaczenia, jeśli przy najbliższej okazji pełnomocnik innego przedsiębiorstwa korzystając z przysługującego prawa do podobnego oznaczenia (czy to nazwy firmy, czy też logo) zgłosi sprzeciw rejestracji lub złoży wniosek o unieważnienie nowego prawa na nasze oznaczenie. Chcąc zarejestrować nazwę firmy, należy wziąć jednak pod uwagę nie tylko majątkowe prawa osób trzecich, wynikające z rejestracji znaku, ale także prawa osobiste. Posługiwanie się cudzym nazwiskiem jako elementem nazwy firmy, stanowić najprawdopodobniej będzie nie tylko przejaw nieuczciwej konkurencji, ale także naruszenie prawa, za które grozi odpowiedzialność cywilna.


Inne wymogi zastrzeżenia nazwy firmy jako znaku towarowego


zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

Ustawa o własności przemysłowej wprowadza ponadto szereg innych ograniczeń. Niemożliwym jest zarejestrowanie nazwy firmy składającej się wyłącznie z elementów służących do wskazania w obrocie rodzaju produktów (nie uda się zarejestrować nazwy „Ciastka” dla firmy produkującej słodycze) ani jakości (nie zostanie udzielone prawo ochronne dla znaku towarowego na oznaczenia takie jak „Najlepsze”, czy „Wyśmienite”). Analogicznie, nie można zastrzec nazwy firmy, która składa się wyłącznie z elementów oznaczających wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcje lub przydatność. Kilka kolejnych obostrzeń można napotkać, chcąc zarejestrować nazwę firmy wskazującą pochodzenie towaru, zwłaszcza gdy nazwa będzie używana dla oznaczania alkoholi. Bardzo ważnym jest także, by nazwa firmy nie wprowadzała konsumentów w błąd oraz była zgodna z dobrymi obyczajami. Przede wszystkim Urząd Patentowy odmówić może rejestracji nazwy, która zawiera wulgaryzmy, bluźnierstwa, hasła nawołujące do popełnienia czynów zabronionych lub o charakterze rasistowskim, a także nie udzieli prawa ochronnego na taką nazwę, która spowoduje u klienta błędne przekonanie o pochodzeniu towaru lub usługi. Pomimo tego, że prawo ochronne na nazwę firmy było udzielone, może zostać następnie unieważnione, jeśli w postępowaniu spornym strona wykaże, że znak został zarejestrowany w złej wierze, czyli gdy zgłaszający powinien wiedzieć, że prawo mu nie przysługuje, ale mimo to dokonał zgłoszenia. Najczęściej spotykanymi przejawami złej wiary są sytuacje, gdy przedsiębiorca rejestruje nazwę firmy w celu uniemożliwienia konkurentom używania ich oznaczeń (wykorzystanie faktu, że przedsiębiorca nie zastrzegł nazwy swojej firmy), lub w celu zarobienia na sprzedaży, lub udzieleniu licencji działającym na rynku konkurentom posługującym się danym oznaczeniem.


Odpowiadając na pytanie, jaką nazwę firmy można zastrzec jako znak towarowy, należy zaznaczyć, że musi mieć ona charakter odróżniający (fantazyjny) i nie stać w sprzeczności z cudzymi prawami (zarówno materialnymi, jak i osobistymi), nie może wprowadzać klientów w błąd, a także nie może być w żaden sposób sprzeczna z dobrymi obyczajami. Jeśli udało się znaleźć oryginalną nazwę firmy, która spełnia wszystkie wymogi stawiane przez prawo, warto ponieść pewne koszty i zastrzec nazwę firmy jako znak towarowy.

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni


powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook